Webshop voorwaarde

Hieronder vindt u onze voorwaarden

Bestellen en bezorgen

 

 

Minimale bestelling: 25 euro

Verzendkosten Nederland:

Gekoelde producten: 10 euro verzendkosten bij een bestelling tot 75 euro, daarboven gratis

Ongekoelde producten: 5 euro verzendkosten bij een bestelling tot 50 euro, daarboven gratis

Verzendkosten België:

Gekoelde producten: 15 euro verzendkosten bij een bestelling tot 75 euro, daarboven gratis

Ongekoelde producten: 5 euro verzendkosten bij een bestelling tot 50 euro, daarboven gratis

Afleverdatum gekoelde producten:
Je kan zelf bepalen op welke datum je de verse producten geleverd wilt hebben.  Je kan de datum aangeven in de winkelwagen. We bezorgen In Nederland en België op vrijdag en zaterdag.

Afleverdatum niet gekoelde producten:
Niet gekoelde producten worden zo snel mogelijk na het doen van de bestelling afgeleverd. In Nederland geldt: voor 16:00 besteld is volgende dag geleverd, met uitzondering van zondag. Voor België geldt een levertijd 1-2 werkdagen.

LET OP:  in de winkelwagen zal je – ook bij een bestelling van uitsluitend niet gekoelde producten – gevraagd worden om een leverdatum te kiezen. De werkelijke levering van je bestelling voor niet gekoelde producten is zoals hierboven aangegeven.

Bezorging

Bestellingen worden geleverd tussen 08:30 en 18:00. De nacht voorafgaand aan de bezorgdag ontvang je een email van de bezorgdienst met het verwachte levertijdstip (tijdvak van 2 uur). Mocht je onverhoopt niet thuis zijn dan leveren we je pakketje af bij de buren.

 

 

Terugbetalingsbeleid

 

Bij Fish Tales willen we dat je kan genieten van de allerlekkerste producten. Mocht je bestelling toch niet voldoen aan je wensen neem dan contact met ons op via [email protected]. Samen vinden we altijd een oplossing.

Mocht je onverhoopt niet thuis zijn wanneer je bestelling bezorgd wordt en je buren niet opendoen of het pakketje niet in ontvangst willen nemen dan nemen wij je bestelling mee terug. In geval van verse (gekoelde) producten is er in dat geval is er geen restitutie mogelijk.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

.

.

.

 

  1. Algemeen

1.1.       Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij een overeenkomst tot stand gekomen is via de webwinkel van Fish Tales en deze optreedt als verkoper jegens een koper.

1.2.       De webwinkel van  Fish Tales is onderdeel van Fish Tales NL BV, Nieuwpoortkade 2a 1055RX Amsterdam.

1.3.       De webwinkel van  Fish Tales biedt via de website diensten aan betreffende en verkopen en leveren van Vis en aanverwante artikelen door heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

1.4.       Eventuele door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.5.       Wijzigingen in de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen.

1.6.       De webwinkel van  Fish Tales behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te Wijzigen en/of aan te vullen.

  1. Begripsbepalingen

2.1         Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “koper” wordt daarmee bedoeld een wederpartij van de webwinkel Fish Tales, een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de Website opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

2.2         Met de “Website” wordt verwezen naar de door de webwinkel van  Fish Tales gehouden website met als URL https://shop-nl.fish-tales.com/

2.3         Een bestelling bestaat uit de goederen die vermeld staan in de tot stand gekomen overeenkomst.

  1. Aanbiedingen en overeenkomst

 

3.1         Aanbiedingen of prijsopgaven via de Website dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. De webwinkel van  Fish Tales is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2         Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden; De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan de webwinkel van  Fish Tales verzonden. Deze gegevens zijn door de webwinkel van  Fish Tales ontvangen; of De webwinkel van  Fish Tales heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

3.3         Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door de webwinkel van  Fish Tales herroepen worden in geval de Koper niet aan de door de webwinkel van  Fish Tales gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

3.4         Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die de webwinkel van  Fish Tales in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Een van de voorwaarden zoals genoemd in 3.3 is dat de koopprijs vooraf verschuldigd is. Zolang niet is betaald zal de webwinkel van  Fish Tales geen producten leveren. Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL of Creditcard.

3.5         Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege de webwinkel van  Fish Tales worden verstrekt via de Website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. De webwinkel van  Fish Tales kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.6         Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de webwinkel van  Fish Tales worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.7         Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er bestelkosten in rekening worden gebracht. Deze komen uit uiting in het totaal te betalen bedrag inclusief omzetbelasting

3.8         Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. De koper zal dit een dag voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of
e-mailadres. In dit geval kunnen er twee situaties ontstaan; de door het niet kunnen leveren van de goederen zitten er geen producten meer in de levering, op dat moment heeft de koper recht op restitutie van het bedrag van de overeenkomst inclusief bestelkosten. In het tweede geval is gelijk gesteld aan artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden en heeft de koper recht op restitutie van in de overeenkomst genoemde waarde van de ontbrekende goederen.

3.9         Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand gekomen is, kan de koper een order niet meer wijzigen of annuleren.

3.10     Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin geldende bestelkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 3.8.

3.11     De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

 

  1. Overmacht

4.1         De verkoper is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn de aflevering van de door de koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 4.3. vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst waren te voorzien – redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd.

4.2         Indien als gevolg van één of meer in artikel 4.3. vermelde oorzaken zich voordoen, zal de verkoper van de koper kunnen verlangen dat de koper kiest tussen een aflevering op een andere dag of annulering van de overeenkomst.

4.3         Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van ondermeer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking,  bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

4.4         Indien door overmacht als bedoeld in artikel 4.3. de levering niet op de gewenste dag kan plaatsvinden, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. De koper heeft dan recht op vergoeding van het door hem betaalde bedrag op basis van de ontbonden overeenkomst.

 

5.Klachten

 5.1         Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via [email protected] . Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van de webwinkel van  Fish Tales zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

5.2         De koper is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking van de verkoper te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door de verkoper zal hij in deze periode een afspraak maken op welk tijdstip hij langskomt om het product mee terug te nemen voor onderzoek.

5.3         Als de verkoper de klacht gegrond verklaard heeft de koper recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.

5.4         Overige klachten omtrent de dienstverlening van kunnen via het e-mailadres worden gemeld aan de webwinkel van  Fish Tales. Conform artikel 6 kunnen klachten nooit lijden tot een schadevergoeding.

5.6         Retourzendingen door de koper zijn slechts toegestaan indien de verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

  1. Aansprakelijkheid

 

6.1         De webwinkel van  Fish Tales is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

6.2         De Koper vrijwaart de webwinkel van  Fish Tales voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

6.3         Indien de verkoper door de koper aansprakelijk wordt gehouden wegens een gebrekkige levering, zal de door de verkoper te betalen schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken.

6.4         De verkoper aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid  aan de zijde van de verkoper danwel dat hij bewijst dat de verkoper met het gebrek bekend is geweest en de koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

  1. Persoonsgegevens

 

7.1         Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van hun aanbod beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. De webwinkel van  Fish Tales zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is gepubliceerd op de Website.

  1. Toepasslijk recht

 

8.1         Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

8.2         De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

  1. Geschillen

 

9.1     Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de Rechtbank Amsterdam.

9.2     De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend.

De webwinkel van  Fish Tales

Nieuwpoortkade 2a

1055RX

Amsterdam

0206060701